1. Bendrosios nuostatos

 • UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ (toliau – „įmonė“) gerbdama savo klientų, įskaitant interneto svetainės https://strysiai.lt (toliau – „svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „klientai“) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 • Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų įmonės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
 • Naudodamiesi įmonės svetaine ir paslaugomis ar pirkdami įmonės siūlomas prekes, tuo suteikdami įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Privatumo politiką galima pakartotinai peržiūrėti adresu https://strysiai.lt/privatumo-politika

 

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Duomenų subjektas – fizinis asmuo, įmonės klienta, kurio asmens duomenis renka įmonė.
 • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 • Duomenų valdytojas – UAB „Šiaulių tauro ryšiai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė, kodas 144961133, buveinės adresas Pramonės g. 15, LT-78137 Šiauliai.
 • Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

 • Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, užsakymo detalės, banko sąskaitos numeris, mokėjimo detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi įmonėje mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ar 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
 • Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes svetainėje, įmonė ir toliau tvarko, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie svetainės: prisijungimo IP adresas ir laikas, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi įmonės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

 • Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: įmonės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

 

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

 • Įmonė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

 • Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@strysiai.lt; siunčiant paštu, adresu Pramonės g. 15, LT-78137 Šiauliai) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;
 • Reikalauti, kad įmonė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
 • jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kurių pagrindu jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi,
 • Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 • ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
 • Reikalauti, kad įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti įmonės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
 • nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
 • Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.

 

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

 • Mes Jums siųsime įmonės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

 

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
 • Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas; atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu; kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu; Duomenų tvarkytojams, kurie įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis įmonės vardu ir įmonės ar Jūsų naudai:
 • ryšio paslaugų tiekėjai;
 • Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
 • Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
 • Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio įmonės leidimo.
 • Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

 

9. Kas yra slapukai?

 • Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar kitame įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

 

10. Kodėl naudojame slapukus?

 • Siekiant, kad svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės svetainės ar paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją duomenų valdytojas naudoja lankytojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir/ar pirkinius išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt.
 • Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje; padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.

 

11. Kokios yra slapukų rūšys?

 • Griežtai privalomi slapukai – šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas lankėsi internete.
 • Analitiniai slapukai – šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
 • Funkciniai slapukai – šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo, apsilankęs svetainėje.

 

12. Naudojami slapukai.

 • Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, svetainėje naudojame šiuos Slapukus:
Slapukas Teikėjas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
Griežtai privalomi
moove_gdpr_popup strysiai.lt Tikrina ar lankytojas susipažino su privatumo politika ir sutinka priimti sausainėlius (cookies). 1 metai
Analitiniai
_ga strysiai.lt Google Analytics registruoja unikalų vartotojo ID pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje. 2 metai
_gat strysiai.lt Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį. 1 minutė
_gid strysiai.lt Google Analytics slapukas, naudojamas atpažinti vartotoją. 24 valandos
collect google-analytics.com Google Analytics slapukas, naudojamas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną naršymo metu. Kol naršoma
Tiksliniai arba reklaminiai
GPS youtube.com Registruoja vartotojo mobilaus prietaiso unikalų ID naudojamą vietovės nustatymui. Kol naršoma
CONSENT youtube.com Youtube slapukas, naudojamas saugoti apie vartotojo sutikimą rinkti duomenis. 20 metų
PREF youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. 8 mėnesiai
IDE doubleclick.net Google Doubleclick slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 2 metai
r/collect doubleclick.net Google Analytics slapukas, naudojamas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną naršymo metu tikslinės rinkodaros pasiūlymams. 24 valandos
test_cookie doubleclick.net Naudojamas nustatyti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. Kol naršoma
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Youtube video srauto pralaidumo stebėsenos slapukas. 179 dienos
YSC youtube.com Registruoja vartotojo unikalų ID peržiūrėtų įrašų statistikos išsaugojimui. Kol naršoma
yt-remote-cast-installed youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-connected-devices youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Nuolatinis
yt-remote-device-id youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Nuolatinis
yt-remote-fast-check-period youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-session-app youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-session-name youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma

 

13. Kaip jūs galite valdyti slapukus?

 • Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.
 • Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.
 • Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų.

 

14. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

 • Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

 

15. Darbuotojo, atsakingo už asmens duomenų apsaugą kontaktiniai duomenys

 • Vardas, pavardė, tel. nr. arba el. paštas.